Luonto lähellä -ryhmä

Luonto Lähellä- ryhmä on tarkoitettu Oululaisille, kotona asuville muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen. Ryhmään voi osallistua yksin tai yhdessä. Ryhmä järjestettiin Oulun seudun Muistiyhdistyksen ja Oulun kaupungin yhteistyönä. Mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa ryhmää oli tällä kertaa myös kaksi kolmannen vuoden toimintaterapeuttiopiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta. Ryhmä toteutui viitenä kertana, keskiviikkoisin 4.9- 2.10 Timosenkosken luontokoululla.

Ryhmän kokonaistavoitteeksi muotoutui muistelu eri aistikokemuksia sekä luontoympäristöä hyödyntäen. Tavoitteena oli myös ylläpitää osallistujien merkityksellisiä toiminnallisia rooleja, taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmä mahdollisti myös vertaistuen ja kokemuksien jakamisen.

Luontoympäristöllä on tutkitusti paljon myönteisiä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan luontoympäristö muun muassa vähentää stressiä, mahdollistaa rentoutumista ja kannustaa avoimempaan vuorovaikutukseen. Ympäristönä luonto tarjoaa hyvin monipuoliset ja luonnolliset puitteet toiminnalle. (Korpela 2009)

        Mikä maakuntakukka?

Ensimmäisellä kerralla pohdittiin luonnon merkitystä ja tutusteltiin tunnistamalla yhdessä maakuntakukkia sekä paikantamalla suomen kartalta ryhmäläisten kotipaikkakuntia. Maakuntakukat herättivät luontevasti keskustelua ja muistelua ryhmäläisten omista luontokokemuksista.

Luonnossa oleskelulla on havaittu olevan positiivisia muutoksia muistisairaiden terveydentilaan. Muistisairaiden kuntoutuksessa käytetyn luontoympäristön on todettu vaikuttavan mm. levottomuuden vähenemiseen, mielialan kohoamiseen ja aktiviteettien monipuolistumiseen. (Bossen 2010, Cal-kins ym. 2007, Clark ym. 2013)

Aistimuksia luonnosta

Toisella kertaa virittelimme aistejamme aistipisteillä, joissa pyrimme tunnistamaan erilaisia luontoelementtejä tuoksutellen, tunnustellen ja maistellen.

Sensorisilla kokemuksilla on keskeinen rooli erityisesti etenevässä muistisairaudessa: kun yksilön kognitiiviset taidot vähenevät ja lähimuisti heikkenee tai katoaa, jäljelle jäävät suorat aistimukset, jotka prosessoidaan sensorisessa muistissa. Tällöin aistiärsykkeet ja niiden prosessointi ovat tärkeitä sekä kokemuksien tuottajina, että muistelun tukena (Salmi & Semi 2016). Tuoksut ja maut, jotka ovat tuttuja entuudestaan, tukevat muistamista. Niitä voidaan myös hyödyntää toiminnan tukena samaan tapaan kuin apuvälineitä. (Forder ym. 2014)

Läsnäoloa luonnossa

Kolmannen ryhmäkerran vietimme Parsiaismaan laavulla, jossa pääsimme lähemmäs luontoa. Rauhoituimme tutkailemaan ympäristöä eri aistiemme avulla ja kokosimme yhteisen luonto-taideteoksen löytämistämme kauniista luonnon materiaaleista.

Ruotsissa tehdyssä haastattelututkimuksessa Alzheimerin taudin varhaista vaihetta sairastavat ihmiset kokivat luonnossa tapahtuvien ulkoiluaktiviteettien vahvistavan heidän minäkäsitystään ja tunnetta pystyvyydestä taudista huolimatta. Hyvinvoinnin tunnetta lisäsivät aistikokemukset ympäröivästä luonnosta. Luontoympäristössä tapahtuviin ryhmäaktiviteetteihin osallistuminen koettiin tärkeänä. Yhdessäoloon ei tarvittu välttämättä aktiivista vuorovaikutusta, vaan arvokkaaksi koettiin yksinkertainen ajan viettäminen toisten ihmisten kanssa. (Olsson ym. 2013)

Taidetta luonnosta

Neljännellä kerralla valmistimme luonnonmateriaaleista seinäkoristeita ja kimppuja, joista tuli mukavia muistoja kotiin vietäväksi. Tuotoksina syntyi erilaisia persoonallisia roikkuvia asetelmia sekä kimppuja.

Herkkuja luonnosta

Viimeisellä kerralla valmistimme ryhmäläisten toiveesta yhdessä loimulohta, salaattia sekä lättyjä nokipannukahvin kera. Ateriaa nauttiessa kokosimme yhdessä ajatuksia ja tuntemuksia, joita ryhmä oli herättänyt. Keskusteluissa käytiin myös paljon läpi ryhmän päättymiseen liittyviä asioita ja tuntemuksia.Ryhmäläiset antoivat paljon positiivista palautetta ja toivoivat, että ryhmä toteutuisi uudestaan.

Teksti: Toimintaterapiaopiskelijat Tiia Vehkaoja ja Heidi Nyman

”Rentoa ja hauskaa yhdessäoloa luonnossa”    ”Vertaistukea ja uusia tuttavuuksia”

”Monipuolista toimintaa ja virkistystä”

”Jokaista keskiviikkoa odotettiin kovasti”

”Hyvää oloa henkisesti ja fyysisesti – Jatkettava ehdottomasti!”