Päättyneet


Vielä Virtaa (2012-2015)

Vielä Virtaa –hanke keskittyi muistisairauden ihmisten vahvuuksiin ja voimavaroihin eikä niinkään niihin asioihin, joita muistisairaus mahdollisesti oli jo heikentänyt. Hanke järjesti erilaisia teemakerhoja muistisairauteen sairastuneille ikäihmisille. Kerhoihin hakeuduttiin omien mielenkiintojen mukaan. Valinnan varaa oli laidasta laitaan. Kerhoja ohjasivat hanketyöntekijöiden lisäksi myös iso joukko innokkaita ja osaavia muistivapaaehtoisia. Yksi hankkeen tavoitteista olikin kehittää muistivapaaehtoistoimintaa. Hankkeen aikana koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminta lähti laajenemaan. Hankkeen jälkeen vapaaehtoistoiminta siirtyi Muistiluotsin vastuulle.

Vaikka hanke oli pääasiassa tarkoitettu muistisairaille, moniin retkiin ja virkistystapahtumiin myös läheisillä oli mahdollisuus osallistua. Yhteinen tekeminen koettiin hyvin mielekkäänä, että päätettiin hakea uutta Lähelläsi-hanketta, joka oli suunnattu pariskunnille, joista toisella puolisoista on muistisairaus.

Vielä Virtaa -hanke kuului valtakunnalliseen RAY:n (nyk.STEA) Eloisa Ikä -avustusohjelmaan (www.eloisaika.fi), jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto (www.vtkl.fi). Ohjelmaan kuuluminen toi hankkeen toiminnalle ja kehitetyille menetelmille laajempaa näkyvyyttä.

Vielä Virtaa-hankkeessa kehitettiin kaksi uutta menetelmää, jotka ovat maksutta käytettävissä ja löytyvät helposti netistä. Muistoista Musiikiksi -menetelmä (https://www.innokyla.fi/web/malli1255606) on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten ryhmissä käytettäviksi. Menetelmä esiteltiin Alzheimer Europen konferenssissa Skotlannissa vuonna 2014 ja se sai THL:n Terve-SOS palkinnon vuonna 2015. Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista Muistoja -hankkeen kanssa kehitettiin Muistisairaan Ihmisen Koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline (MIKE). MIKE oli finalistina vuonna 2016 sekä Health Awards-kilpailun Vuoden terveysteko-kategoriassa että Terve-SOS -kilpailussa. Työvälineellä on omat nettisivut www.muistimike.fi, josta löytyy kootusti kaikki MIKE-tieto. Menetelmä on käännetty myös englanniksi ja lomakkeet löytyvät myös ruotsiksi.

In English

The Vielä Virtaa project was one of the development projects of Memory Association of Oulu Region. The aim of the project was enable elderly people to continue to engage in meaningful activities with others, in spite of memory disorder. This supported their perception of themselves as active persons. The Vielä Virtaa project organized resource-oriented theme groups. In addition to this, voluntary activities were developed in the project.

The project was part of the Active Age -Never mind the years -programme (funded by Finland’s Slot Machine Association). The aim of the Active Age programme, which was coordinated by the Central Union for the Welfare of the Aged, was to strengthen the capabilities of the elderly and to promote their inclusion, to identify problems brought about by different life events and to provide support at an early stage (www.eloisaika.fi).


MUISTIVERKKO-PROJEKTI (2007-2011)

Muistiverkko-projektin tehtävänä oli tarjota kuntouttavaa vertaisryhmätoimintaa yksinasuville muistisairaille ihmisille mahdollisimman lähellä heidän omaa kotiaan. Ryhmiä oli useita erilaisia. Mielekkäisiin ja monipuolisiin toimintoihin osallistumalla ryhmäläiset pystyivät ylläpitämään käsitystä itsestään aktiivisena toimijana ja heillä oli mahdollisuus luoda itselleen tukiverkostoa toisista ryhmäläisistä. Yleinen mielialan paraneminen lisäsi ryhmäläisten aktiivisuutta myös kotioloissa ja lisäsi heidän kiinnostustaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan. Vuorovaikutustaidoissa tapahtui monen ryhmäläisen kohdalla paranemista. Muun muassa kärsivällisyys toisia ryhmäläisiä kohtaan kasvoi ja toisten päälle puhuminen väheni. Positiivisia tuloksia ilmeni osalla myös kognitiivisissa valmiuksissa, joita arvioitiin testein puolivuosittain. Vaikka esimerkiksi muisti, aikaorientaatio ja keskittyminen heikkenivät sairauden etenemisen myötä, havaittiin samalla muutosta parempaan tarkoitustenmukaisten liikkeiden suorittamisessa, silmä-käsikoordinaatiossa sekä päättelykyvyssä.

Projektin aikana kerätystä tiedosta koottiin opaskirja ”Nyt on huivi tuuletettu!” Kuntouttavan ryhmätoiminnan järjestäminen yksinasuville muistisairaille ihmisille. Opaskirja sisältää tietoa muun muassa ryhmien perustamisesta ja käytännön toteutuksesta sekä tarkoituksenmukaisista ryhmätoiminnoista. Kirjassa on myös valmiita toimintatuokioita. Kirja on tarkoitettu muistisairaiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille ja opiskelijoille. Se on hankittavissa Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä.


SOPUPELI-PROJEKTI (2004-2006)

Sopupeli-projektin tarkoituksena oli kehittää uusia toimintatapoja muistisairaiden ihmisten kotihoidon tukemiseen. Kotikuntoutuskäyntien avulla toteutettiin kuntoutumista sekä toimintakykyä tukevaa toimintaa kotona asuville muistisairaille henkilöille sekä heidän omaishoitajilleen. Projektin toimintamuotoja olivat muun muassa toimintakyvyn arvioiminen, tasapaino- ja kävelyharjoitukset, liikehoidot sekä venyttelyt, ravitsemusneuvonta sekä muistikuntoutus. Toimintaa järjestettiin sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Sopupeli-projektin aikana huomattiin, että yksinasuvilla muistisairailla on iso riski syrjäytyä ja kokea yksinäisyyttä, sillä usein heiltä puuttuu kokonaan ”motivaattori”, joka olisi apuna ja tukena eri toimintoihin osallistumisessa. Tähän tarpeeseen vastaamaan käynnistyi Muistiverkko-projekti vuonna 2007.


VERTAISTUKI-PROJEKTI (2001-2004)

Projektin toimintamuotoja olivat muun muassa kuntakäynnit, ensitietopäivät, kurssit ja teemapäivät sairastuneille sekä omaisille, vertaistuki- ja omaisryhmävierailut sekä konsultointi muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Dementiakoordinaattori toimi Oulun seudun kunnissa. Vertaistuki-projektin aikana todettiin tarve työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ja heidän perheidensä erityistuen tarpeesta. Työikäisille suunnattu Muistiparkki aloittikin toimintansa vuonna 2002. Muistiasioiden yleistä eteenpäin viemistä jatkoi Muistipiste-projekti, joka nykyään kantaa nimeä Muistiluotsi.