aivosilta-hanke

Työikäiselle muististaan huolestuneelle

Aivosilta-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi olla esimerkiksi työtön, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleva oululainen, joka on muististaan huolissaan. Aivosilta-hanke vie tietoa muistista ja aivoterveydestä myös työpaikoille sekä työterveyshuoltoon. Hankkeen aikana järjestetään lisäksi erilaisia yleisöluentoja ja tapahtumia aiheeseen liittyen.

Hanke on päättymässä, tulokset sivun alaosassa.

Toimintaamme:

    • Aivorassi – aivotreeniryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
    • Aivokööri – aivoterveyttä edistävä ryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
    • Aivotreffit – henkilökohtaiset aivoterveyskeskustelut työikäisille muististaan huolestuneille.
    • Aivovartti – tietoa työpaikoille ja työterveyshuoltoon työikäisen muistista ja aivoterveydestä.
    • Tulokset sivun alaosassa

Hankkeen toimintamallit:

Aivorassi on työikäiselle muististaan huolestuneelle suunnattu ryhmätoimintamalli, jossa aktivoidaan aivoja ohjatusti. 

Alueelle on koulutettu vapaaehtoisia Ahaa! aivotreeniohjaajia. Kysy alueen aivotreeniryhmistä hanketyöntekijöiltä.


Aivokööri on työikäiselle muististaan huolestuneelle suunnattu ryhmätoimintamalli. Siihen on koottu sisällöt 14-kokoontumiskerran ohjaamiseen. Aivoköörissä motivoidaan ihmisiä aivoterveellisiin elintapamuutoksiin ja sitä kautta tuetaan elämänlaadun kohentumista. Aihealueet tukevat laajasti hyvinvointia: Liikunta, Ravinto, Uni ja lepo, Kulttuuri ja taide, Painonhallinta, Päihteet, Kipu ja lääkkeet, Aivojen vammat ja häiriöt, Mieliala, Sosiaaliset verkostot, Muistin toiminta.

Oletko ammattilainen tai työikäisten ryhmiä ohjaava vapaaehtoinen? Jos olet kiinnostunut Aivoköörimallin käytöstä ja materiaaleista, olemme koonneet AIVOKÖÖRIPAKETIN. Paketti pitää sisällään sähköisen aineistot Aivoköörien toteuttamiseen ja soveltamiseen. Tilaa paketti: yhdistys@osmy.fi.


Jos olet työikäinen muististasi huolestunut ja kaipaat tukea elintapamuutokseen, sovi henkilökohtainen aivoterveyskeskustelu Kaisan tai Paulan kanssa.


Aivovartti – uusia työtapoja työntekijän ja työnantajan hyödyksi! Osaatko varmistaa työn tekemisen rajat? Miten hallitset keskeytyksiä? Onko työrauhasta tietoakaan? Kuinka vähennät tietotulvaa tai työn kuormittavuutta? Näistä ja muista Kognitiivisen ergonomian aiheista saa tietoa tunnin Aivovartissa. Aivovartti-työpajassa (3h) voi syvemmin ratkoa kunkin työyhteisön kuormitustekijöitä.

Oletko esimies, työsuojeluvaltuutettu, henkilöstöhallinnon- tai työhyvinvoinnin asiantuntija? Olemme koonneet Aivovartti työpaikoille -mallin materiaaleista AIVOVARTTIPAKETIN. Paketti sisältää sähköisesti aineistoa Aivovarttien pitämiseen ja soveltamiseen työyhteisöissä. Tilaa paketti: yhdistys@osmy.fi.

Katso video: Suojaa aivot työssäsi!

Katso video: Työikäinen, huolettaako muisti?

 


TULOKSET

Aivosilta-hanke on päättymässä keväällä 2020. Hanke osoittautui onnistuneeksi ja sen tuloksellinen toiminta lisäsi hyvinvointia Oulun alueella. Hankkeessa saavutettiin määritellyt tavoitteet ja kohderyhmää tavoitettiin suunnitelman mukaisesti. Tässä kuvataan tuloksia ja vaikutuksia tiivistetysti:

Työikäisten muististaan huolestuneiden koettu elämänlaatu parani. He osallistuivat aivoterveyttä edistävään toimintaan säännöllisesti ja saivat vertaistukea. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, joilla vahvistettiin työikäisten aivoterveyttä. Tieto lisääntyi työikäisten aivoterveydestä ja sen merkityksestä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Toimintamallien vaikutuksesta ihmiset tekivät elintapamuutoksia, hyvinvointi, aktiivisuus ja sosiaalisuus lisääntyivät ja toiminnalla oli syrjäytymistä vähentävää vaikutusta.

Hankkeessa tavoitettiin Aivoköörien, Aivorassien ja Aivotreffien avulla 122 muististaan huolestunutta työikäistä. Työpaikkojen tai työterveyshuollon Aivovartteihin tai työpajoihin osallistui 765 henkilöä. Hankkeen järjestämillä luennoilla, Aivohoitoloissa, Aivotreenipajoissa, perehdytyksissä ja koulutuksissa yli 2000 kiinnostunutta. Toimintamalleja on levitetty laajasti ja juurtuminen on alkanut. Toimintamallien materiaaleja toimitamme edelleen halukkaille.

 


Työntekijä hankkeen loppuun:

 
paula_mustonen

Paula Mustonen, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 048

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet muististasi huolissasi!

Aivosilta-hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön perustamaan Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi.

tyokykykuntoon_kuva