aivosilta-hanke

Työikäiselle muististaan huolestuneelle

Aivosilta-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi olla esimerkiksi työtön, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleva oululainen, joka on muististaan huolissaan. Aivosilta-hanke vie tietoa muistista ja aivoterveydestä myös työpaikoille sekä työterveyshuoltoon. Hankkeen aikana järjestetään lisäksi erilaisia yleisöluentoja ja tapahtumia aiheeseen liittyen.

Toimintaamme:

  • Aivorassi – aivotreeniryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivokööri – aivoterveyttä edistävä ryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivotreffit – henkilökohtaiset aivoterveyskeskustelut työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivovartti – tietoa työpaikoille ja työterveyshuoltoon työikäisen muistista ja aivoterveydestä.
  • Luennot ja tapahtumat
  • Koulutukset
  • Tulokset sivun alaosassa

Hankkeen toimintaa:

Oletko muististasi huolestunut 18-65-vuotias? Ahaa! Aivotreeniharjoituksilla treenataan aivoja monipuolisten kynä-paperitehtäviä avulla. Tehtävät tehdään ohjatusti, rennossa ilmapiirissä vailla suorituspaineita. Aivojen haastaminen ja harjoittaminen huoltavat aivoja ja siitä on hyötyä myös arjen pulmissa.

Aivorassien kokoontumiset:

Hanke on päättymässä. Ei alkavia ryhmiä.

Haluatko vapaaehtoiseksi Aivorassi-ohjaajaksi? Ota yhteyttä Kaisaan tai Paulaan.


Oletko muististasi huolestunut 18-65-vuotias? Tiesitkö, että aivoterveyden edistämisellä voit vaikuttaa muistin toimintoihin? Tervetuloa mukaan tekemään aivoterveellisiä elintapamuutoksia rennossa ilmapiirissä!

Aivoköörien kokoontumiset:

Hanke on päättymässä. Ei alkavia ryhmiä.

Aivokööri on työikäiselle muististaan huolestuneelle suunnattu ryhmätoimintamalli. Siihen on koottu sisällöt 14-kokoontumiskerran ohjaamiseen. Aivoköörissä motivoidaan ihmisiä aivoterveellisiin elintapamuutoksiin ja sitä kautta tuetaan elämänlaadun kohentumista. Aihealueet tukevat laajasti hyvinvointia: Liikunta, Ravinto, Uni ja lepo, Kulttuuri ja taide, Painonhallinta, Päihteet, Kipu ja lääkkeet, Aivojen vammat ja häiriöt, Mieliala, Sosiaaliset verkostot, Muistin toiminta.

Oletko ammattilainen tai työikäisten ryhmiä ohjaava vapaaehtoinen? Jos olet kiinnostunut Aivoköörimallin käytöstä ja materiaaleista, olemme koonneet AIVOKÖÖRIPAKETIN. Paketti pitää sisällään sähköisesti aineistot Aivoköörien toteuttamiseen ja soveltamiseen. Tilaa paketti ottamalla yhteyttä Kaisaan tai Paulaan.


Jos olet työikäinen muististasi huolestunut ja kaipaat tukea elintapamuutokseen, sovi henkilökohtainen aivoterveyskeskustelu Kaisan tai Paulan kanssa.


Pyydä työpaikallesi Aivovartti – uusia työtapoja työntekijän ja työnantajan hyödyksi! Osaatko varmistaa työn tekemisen rajat? Miten hallitset keskeytyksiä? Onko työrauhasta tietoakaan? Kuinka vähennät tietotulvaa tai työn kuormittavuutta? Näistä ja muista Kognitiivisen ergonomian aiheista saat tietoa tunnin maksuttomassa Aivovartissa. Aivovartti-työpajassa (3h) voidaan syvemmin ratkoa kunkin työyhteisön kuormitustekijöitä.

Aivovartti käy myös työterveyshuolloissa puhumassa muistista, aivoterveydestä tai työikäisen muistioireiden tunnistamisesta.

Oletko esimies, työsuojeluvaltuutettu, henkilöstöhallinnon- tai työhyvinvoinnin asiantuntija? Olemme koonneet Aivovartti työpaikoille -mallin materiaaleista AIVOVARTTIPAKETIN. Paketti sisältää sähköisesti aineistoa Aivovarttien pitämiseen ja soveltamiseen työyhteisöissä. Tilaa paketti Kaisalta tai Paulalta.

Katso video: Suojaa aivot työssäsi!

Katso video: Työikäinen, huolettaako muisti?

 


LUENNOT ja TAPAHTUMAT

Aivoviikon yleisötapahtuma: Liikkumalla aivoterveyttä

ma 9.3.2020 klo 18-19.30 Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3, Oulu

Voidaanko liikunnalla ehkäistä muistisairauksia?
Asiaa uusista aikuisten liikkumisen suosituksista.
Liikunnan vaikutus aivojen hyvinvointiin.

Tilaisuuden avaus: Vaali aivojasi
Juulia Mourujärvi
toimintaterapeutti, Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi

Liikkumalla aivoterveyttä -luento
Tommi Vasankari
LT, UKK-instituutin johtaja

Elintavoilla elämänlaatua
Kaisa Hartikka ja Paula Mustonen
aivoterveysasiantuntijat, Aivosilta-hanke

AmoS – voimavaroja ja vertaistukea Pohjois-Pohjanmaalla 2018-2020
Kirsi Heinonen
projektikoordinaattori, AmoS-hanke

Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa!

Järj. Aivosilta-hanke, Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi sekä AmoS-hanke


Aivotreenipaja

ke 11.3.2020 klo 14-16 Toppilan Majakka, Paakakatu 3 (Toppila-Center)

Aktivoi aivojasi! Tule kokeilemaan monipuolisia aivotreeniharjoituksia! Tarjolla kahvia ja aivoterveellistä purtavaa. Saat myös vinkkejä muistin ja aivojen vaalimiseen liittyvissä asioissa. Tervetuloa!

Järj. Aivosilta-hanke, Punainen Risti ja Toppila-Center


Aivohoitola

to 12.3.2020 klo 11-13 Oulun kaupunginsairaalan aula

Miten minä vaalisin aivojani? Jokainen voi löytää mielekkäitä keinoja vaalia aivojaan. Aivoterveysasioista kertomassa Oulun Seudun Muistiyhdistyksen ja muiden Neurologisten vammaisjärjestöjen työntekijöitä.


KOULUTUKSET

Aivovartti tutuksi -perehdytys

Kysy tulevista perehdytyksistä.

Aivovartti on toimintamalli, jonka avulla viedään tietoa kognitiivisesta ergonomiasta aivotyötä tekevien työpaikoille. Perehdytyksessä kuulet luennon aiheesta, saat luennon materiaalit ja työpajan rungon käyttöösi sekä vinkkejä Aivovarttien toteuttamiseen työyhteisöissä. Perehdytyksen tarkoitus on juurruttaa mallia Oulun alueelle. Aivovartti tutuksi on suunnattu ammattilaisille, jotka aikovat hyödyntää mallia työssään: esim. työsuojeluvaltuutetut, työhyvinvointikoordinaattorit ja esimiehet.

Aivokööri tutuksi -perehdytys

Kysy tulevista perehdytyksistä.

Aivoköörimalli on työikäisten pienryhmiin suunniteltu työväline, joka pitää sisällään valmiit suunnitelmat 14 kerran ryhmäkokonaisuuden ohjaamiseen. Iltapäivän aikana perehdymme Aivoköörin sisältöihin ja saat Aivokööripaketin käyttöösi. Perehdytyksen tarkoituksena on juurruttaa mallia Oulun alueelle. Aivokööri tutuksi on suunnattu ammattilaisille ja työikäisten ryhmiä ohjaaville vapaaehtoisille.


 

TULOKSET

Aivosilta-hanke on päättymässä keväällä 2020. Hanke osoittautui onnistuneeksi ja sen tuloksellinen toiminta lisäsi hyvinvointia Oulun alueella. Hankkeessa saavutettiin määritellyt tavoitteet ja kohderyhmää tavoitettiin suunnitelman mukaisesti. Tässä kuvataan tuloksia ja vaikutuksia tiivistetysti:

Työikäisten muististaan huolestuneiden koettu elämänlaatu parani. He osallistuivat aivoterveyttä edistävään toimintaan säännöllisesti ja saivat vertaistukea. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, joilla vahvistettiin työikäisten aivoterveyttä. Tieto lisääntyi työikäisten aivoterveydestä ja sen merkityksestä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Toimintamallien vaikutuksesta ihmiset tekivät elintapamuutoksia, hyvinvointi, aktiivisuus ja sosiaalisuus lisääntyivät ja toiminnalla oli syrjäytymistä vähentävää vaikutusta.

Hankkeessa tavoitettiin Aivoköörien, Aivorassien ja Aivotreffien avulla 122 muististaan huolestunutta työikäistä. Työpaikkojen tai työterveyshuollon Aivovartteihin tai työpajoihin osallistui 759 henkilöä. Hankkeen järjestämillä luennoilla, Aivohoitoloissa, perehdytyksissä ja koulutuksissa oli vuoteen 2019 mennessä 1510 kiinnostunutta. Toimintamalleja on levitetty laajasti ja juurtuminen on alkanut. Toimintamallien materiaaleja toimitamme edelleen halukkaille.

 


Työntekijät:

kaisa_hartikka

Kaisa Hartikka, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 458

paula_mustonen

Paula Mustonen, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 048

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet muististasi huolissasi tai haluat tehdä yhteistyötä kanssamme!

Aivosilta-hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön perustamaan Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi.

tyokykykuntoon_kuva

hibaby