Päättyneet hankkeet

MUISTIVERKKO-PROJEKTI (2007-2011)

Muistiverkko-projektin tehtävänä oli tarjota kuntouttavaa vertaisryhmätoimintaa yksinasuville muistisairaille ihmisille mahdollisimman lähellä heidän omaa kotiaan. Ryhmiä oli useita erilaisia. Mielekkäisiin ja monipuolisiin toimintoihin osallistumalla ryhmäläiset pystyivät ylläpitämään käsitystä itsestään aktiivisena toimijana ja heillä oli mahdollisuus luoda itselleen tukiverkostoa toisista ryhmäläisistä. Yleinen mielialan paraneminen lisäsi ryhmäläisten aktiivisuutta myös kotioloissa ja lisäsi heidän kiinnostustaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan. Vuorovaikutustaidoissa tapahtui monen ryhmäläisen kohdalla paranemista. Muun muassa kärsivällisyys toisia ryhmäläisiä kohtaan kasvoi ja toisten päälle puhuminen väheni. Positiivisia tuloksia ilmeni osalla myös kognitiivisissa valmiuksissa, joita arvioitiin testein puolivuosittain. Vaikka esimerkiksi muisti, aikaorientaatio ja keskittyminen heikkenivät sairauden etenemisen myötä, havaittiin samalla muutosta parempaan tarkoitustenmukaisten liikkeiden suorittamisessa, silmä-käsikoordinaatiossa sekä päättelykyvyssä.

Projektin aikana kerätystä tiedosta koottiin opaskirja ”Nyt on huivi tuuletettu!” Kuntouttavan ryhmätoiminnan järjestäminen yksinasuville muistisairaille ihmisille. Opaskirja sisältää tietoa muun muassa ryhmien perustamisesta ja käytännön toteutuksesta sekä tarkoituksenmukaisista ryhmätoiminnoista. Kirjassa on myös valmiita toimintatuokioita. Kirja on tarkoitettu muistisairaiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille ja opiskelijoille. Se on hankittavissa Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä.

 

SOPUPELI-PROJEKTI (2004-2006)

Sopupeli-projektin tarkoituksena oli kehittää uusia toimintatapoja muistisairaiden ihmisten kotihoidon tukemiseen. Kotikuntoutuskäyntien avulla toteutettiin kuntoutumista sekä toimintakykyä tukevaa toimintaa kotona asuville muistisairaille henkilöille sekä heidän omaishoitajilleen. Projektin toimintamuotoja olivat muun muassa toimintakyvyn arvioiminen, tasapaino- ja kävelyharjoitukset, liikehoidot sekä venyttelyt, ravitsemusneuvonta sekä muistikuntoutus. Toimintaa järjestettiin sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Sopupeli-projektin aikana huomattiin, että yksinasuvilla muistisairailla on iso riski syrjäytyä ja kokea yksinäisyyttä, sillä usein heiltä puuttuu kokonaan ”motivaattori”, joka olisi apuna ja tukena eri toimintoihin osallistumisessa. Tähän tarpeeseen vastaamaan käynnistyi Muistiverkko-projekti vuonna 2007.

 

VERTAISTUKI-PROJEKTI (2001-2004)

Projektin toimintamuotoja olivat muun muassa kuntakäynnit, ensitietopäivät, kurssit ja teemapäivät sairastuneille sekä omaisille, vertaistuki- ja omaisryhmävierailut sekä konsultointi muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Dementiakoordinaattori toimi Oulun seudun kunnissa. Vertaistuki-projektin aikana todettiin tarve työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ja heidän perheidensä erityistuen tarpeesta. Työikäisille suunnattu Muistiparkki aloittikin toimintansa vuonna 2002. Muistiasioiden yleistä eteenpäin viemistä jatkoi Muistipiste-projekti, joka nykyään kantaa nimeä Muistiluotsi.