Olet täällä

    • Etusivu > Yhdessä eteenpäin – vuorovaikutusta ja vertaistukea

Yhdessä eteenpäin – vuorovaikutusta ja vertaistukea

Ohjasimme syys-lokakuun 2017 aikana Yhdessä eteenpäin-vuorovaikutusryhmää Oulun Seudun muistiyhdistyksellä. Opiskelemme Oulun ammattikorkeakoulussa toimintaterapiaa. Ryhmän ohjaaminen kuului osaksi toiminterapian opintojemme Monialainen asiakastyö-opintojaksoa. Ryhmässä osallistujina oli neljä pariskuntaa. Pariskunnista osa oli osallistunut muistiyhdistyksen toimintaan jo kauan, osalle toiminta oli aivan uutta. Ryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa muistiyhdistyksen olohuoneessa. Ryhmän tavoitteina oli auttaa puolisoa löytämään uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa, löytää erilaisia keinoja muistisairaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi sekä jakaa tietoa vuorovaikutuksesta ja sen keinoista.

Vuorovaikutus on asia joka on läsnä arjessamme joka hetki vaikkei sen eri muotoja ja merkitystä välttämättä arjen pyörteissä ajattelekaan. Usein ajatellaan, että vuorovaikutus on vain keskustelua toisen kanssa, vaikka vuorovaikutukseen kuuluukin lukuisia erilaisia asioita. Vuorovaikutusta ovat muun muassa myös koskettaminen, ilmeet ja eleet sekä kaikenlainen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Muistisairaus näkyy myös vuorovaikutuksen muutoksina ja toimivan, sujuvan arjen mahdollistamiseksi myös vuorovaikutuksen sujuminen on tärkeää.

Toimintaterapiassa vuorovaikutuksen merkitys on suuri ja se on merkittävä osa niin arjen toimimista kuin terapiasuhdettakin. Vuorovaikutuksen vaikeutuessa osallistuminen arjen toimintoihin, esimerkiksi ihmissuhteisiin tai päivittäisiin asiointeihin, on vaikeaa. Vuorovaikutuksen vaikeutuessa ihminen voi huomaamattaankin eristäytyä ihmissuhteistaan ja arkitoimistaan täysin. Ryhmien ohjaaminen on osa toimintaterapeutin ammatillista osaamista, samoin kuin vuorovaikutuksen mahdollistaminen erilaisten keinojen ja toimintojen avulla. Koemme vuorovaikutuksen mahdollistamisen keskeisenä osana omaa ammattitaitoamme ja vuorovaikutukseen keskittyvän ryhmän ohjaaminen oli opettavainen ja osaamistamme kehittävä kokemus.

Ryhmässämme tärkeimmiksi asioiksi muodostuivat yhdessä tekeminen ja oleminen. Vertaistuen merkitys näkyi vahvasti ryhmäkertojen aikana positiivisena ja avoimena tunnelmana. Välillä vaikeammistakin asioista keskustellessa tunnelma pysyi avoimena ja yhdessä pohdittiin monenlaisia teemoja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Keskustelun lisäksi ryhmäkerroilla oli myös pieniä toiminnallisia hetkiä ja harjoituksia kunkin kerran teemaan liittyen. Toiminnallisten hetkien avulla pyrimme tukemaan myös muistisairaiden ryhmäläisten mahdollisuutta osallistua ryhmään ja toimintaan vaikka vuorovaikutus joiltain osin olisikin jo vaikeutunut. Ryhmäläisten antaman palautteen perusteella ryhmäläiset saivat erityisesti vertaistukea ja uutta ajateltavaa. Palautteen mukaan ryhmäläiset kokivat, että ryhmässä käsiteltiin heille tärkeitä asioita ja he kokivat saaneensa uutta tietoa vuorovaikutuksesta.

Ryhmän ohjaaminen ja yhteistyö ryhmäläisten kanssa oli antoisaa ja sujui mielestämme hyvin. Yhteistyö muistiyhdistyksen kanssa oli sujuvaa ja saimme paljon ohjausta ja tukea ryhmän suunnitteluun muistiyhdistyksen Maaretilta ja Minnalta. Ryhmäläisten antama palaute oli positiivista ja koemme onnistuneemme ryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa hyvin. Ryhmän hyvän tunnelman ja toimivuuden myötä ryhmäläiset toivoivat, että tapaisimme vielä kertaalleen samalla porukalla hieman myöhemmin. Tämä toivottu yhteinen tapaamiskertamme onkin alustavasti suunniteltuna tammikuulle 2018. Omalta osaltamme jatkamme yhteistyötämme muistiyhdistyksen kanssa vielä opinnäytetyömme osalta, joka keskittyy tutkimaan millaisia muutoksia muistisairaus tuo vuorovaikutukseen. Kiitokset sujuvasta yhteistyöstä sekä ryhmäläisille että Oulun seudun muistiyhdistyksen väelle!

Toimintaterapeuttiopiskelijat

Riikka & Suvi